رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۸۲ : نیک بودی نیک دیدی، مرحبا

نیک بودی نیک دیدی، مرحبا
صوت جان از جان شنیدی، مرحبا
در میان مردم عصر حدید
خوش از این غوغا پریدی، مرحبا
پیمایش کتاب