رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۸۷ : به نام جام و پیمانه کلامم را می آغازم

به نام جام و پیمانه کلامم را می آغازم
که در میخانه ها دیری ست شراب ناب می سازم
به نام باده ی نوشین سخن پایان کشانم نیز
خوشا هستی که در پای می و پیمانه می بازم
پیمایش کتاب