رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۹۵ : ما را به تو حقّی بود کان را به خطا بردیم

ما را به تو حقّی بود کان را به خطا بردیم
با جهل بیاسودیم حقّ دل و جان خوردیم
بیهوده بسی گشتیم در عالم خاموشی
با خویشتن مرده مردیم و بیفسردیم
پیمایش کتاب