رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۹۸ : آن یار رویایی من باز آید امشب در برم

آن یار رویایی من باز آید امشب در برم
چون او بیاید در برم کاری نباشد دیگرم
من می روم با او چنان معراج شورانگیز جان
سوغات هم بهر شما گنج سخن می آورم
پیمایش کتاب