رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۰۲ : سرّی ست در نهان قفلی ست بر زبان

سرّی ست در نهان قفلی ست بر زبان
در خویش آتشی تا کنه استخوان
چشمی ست در میان مابین ابروان
بربند دیدگان آن جا مرا بخوان
پیمایش کتاب