رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۰۷ : برو ای هزار گیسو سوی بزم دیگران کن

برو ای هزار گیسو سوی بزم دیگران کن
سوی ما اگر گرفتی همه بندگی جان کن
به در قماربازان همه کار پاسبانی ست
چو صواب روح جویی دگر هر چه گویم آن کن
پیمایش کتاب