رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۱۳ : این همه راه آمدی تا به من و جهان من

این همه راه آمدی تا به من و جهان من
بر تو سلام جان من، بر تو سلام جان من
بعد دوصد هزار قرن باز شدی از آن من
بر تو سلام جان من، بر تو سلام جان من
پیمایش کتاب