رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۱۴ : برخیز و برون را سر مینای درون کن

برخیز و برون را سر مینای درون کن
از وهم برون آی و سرش بشکن و خون کن
تو پادشهی، تاج نخواهی و نجویی؟
سررشته بگیر و سر از این کوچه برون کن
پیمایش کتاب