رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۲۱ : ای خوش چو پلنگ مست بیدار شوی

ای خوش چو پلنگ مست بیدار شوی
در هرم حریم عشق در کار شوی
زین جمع پریش سوی جانان گیری
در جمع یکان حریف دیدار شوی
پیمایش کتاب