رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۲۲ : کلام زاهدان مشنو که زخم نفس می خارند

کلام زاهدان مشنو که زخم نفس می خارند
از این پهلو به آن پهلو به خواب عقل بیمارند
سرود عاشقان بشنو که خاموشند و درکارند
به بزم وصل و بیداری ز خود نامی نمی آرند
پیمایش کتاب