رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۲۶ : ای روح بتاز و سوی میخانه بگیر

ای روح بتاز و سوی میخانه بگیر
ای عشق بسوز و جان پروانه بگیر
ای حرف چه ای مانده به درگاه خدای؟
نازل شو به هر گونه لب و چانه بگیر
پیمایش کتاب