رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۲۹ : چون گل به سر جهان زدی حرفی زن

چون گل به سر جهان زدی حرفی زن
چون پیه خطر به جان زدی حرفی زن
چون سر به سر نهان زدی هویی کش
چون راه به آسمان زدی حرفی زن
پیمایش کتاب