رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۳ : چپ و راست خانه ات نیست، به میانه اتّکا کن

چپ و راست خانه ات نیست، به میانه اتّکا کن
چو ز هست و نیست رستی برو آن گه ادّعا کن
چه گمی به عقل و اوهام، عَلَم خیال برکش
چو خیال خانه ات شد همه عالم اشتها کن
پیمایش کتاب