رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۳۳ : باز آمدم سوی شما تا جان سر پیمان کنم

باز آمدم سوی شما تا جان سر پیمان کنم
پیمانه ها را برکشم، جان شما رقصان کنم
باز آمدم در خواب ها از جام و جانان دم زنم
پیمان اندُه بشکنم، ایران ز نو ایران کنم
پیمایش کتاب