رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۳۶ : موسقی هست و نیست هست به جان های نیست

موسقی هست و نیست هست به جان های نیست
صوت چو جویی برو سوی جهان های نیست
شعر به ماتم مخوان تا نشوی لعن عشق
ساز خدایی بجو سوی دکان های نیست
پیمایش کتاب