رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۳۷ : خامشی جان و روح مسلک و پیمان ماست

خامشی جان و روح مسلک و پیمان ماست
پرده در و پرده دار هر دو به میزان ماست
هر که حجابی گرفت حاجب او عشق و بس
هر که حجابی درید حاجب او جان ماست
پیمایش کتاب