رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۳۹ : یک آه بمانده ست که تا راه رسی

یک آه بمانده ست که تا راه رسی
یک آه و به سرمنزل آن ماه رسی
یک آه به قدقامت نابودی خویش
خواهی زد و آن گاه به ناگاه رسی
پیمایش کتاب