رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۴۰ : صورتی در زیر دارد آن چه در بالای ماست

صورتی در زیر دارد آن چه در بالای ماست
روح را دانی چه باشد؟ قامت والای ماست
کار و بار ماست عشق و راه جز معشوق نیست
خادم ذرّات پائینیم و بالا جای ماست
پیمایش کتاب