رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۴۱ : هفتاد و دو ملّت همه بین نقش سراب

هفتاد و دو ملّت همه بین نقش سراب
یک ملّت بیداری و آن هم به حجاب
در پرده چو خواهی که تو را راه دهند
بیدار شو از مشغله ی مردم خواب
پیمایش کتاب