رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۴۳ : ای واعظ نفس خواب برده

ای واعظ نفس خواب برده
یک لحظه رها ز انجمن باش
تیمار کسان بس است باری
مشغول شفای خویشتن باش
پیمایش کتاب