رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۴۸ : گنجی ست صد نگهبان بر مدخلش نشسته

گنجی ست صد نگهبان بر مدخلش نشسته
راه عبور را بر خلق دریده بسته
آن جلوه ی نهایی جوییده ای برادر؟
برپا کن اندرونت آن خلقت خجسته
پیمایش کتاب