رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۵۲ : از دور می بینم تو را، نزدیک می باید نشست

از دور می بینم تو را، نزدیک می باید نشست
آن دم از آن نزدیک ها در روح برخواهم بجست
آن گه بسوزم درد را، هم سرخ را هم زرد را
گاه دگر این چرخ را دیوانه در خواهم شکست
پیمایش کتاب