رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۵۳ : در حجله ی رویا نشین! در روح پر خواهی گرفت

در حجله ی رویا نشین! در روح پر خواهی گرفت
این قصّه سر خواهد شد و آن قصّه سر خواهی گرفت
از عمر تا پیمانه ایست چشمی به رویا باز کن
بیدار خواهی گشت و از جانان خبر خواهی گرفت
پیمایش کتاب