رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۵۶ : باز هم درد گرانم شد و فریاد برید

باز هم درد گرانم شد و فریاد برید
آن چنانی که شبی خاصره ی باد برید
طاقت قصّه ی این طایفه ام هیچ نبود
قیچی نام تو این حلقه ی بیداد برید
پیمایش کتاب