رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۵۷ : هوش را بفروختم تا جام را افروختم

هوش را بفروختم تا جام را افروختم
ایّهاالناسا خدا را دیدم و لب دوختم
از شما پنهان نباید کرد راز عشق را
این که او می گفت و من هم سطرها می سوختم
پیمایش کتاب