رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۶۰ : عشق راه مردم بیدار نیست

عشق راه مردم بیدار نیست
مردمی باید که در هر کار نیست
پلک ها چون پرده داران دلند
هیچ کس در پرده جز دلدار نیست
پیمایش کتاب