رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۶۱ : عشق آمده تا دوباره طوفان بکند

عشق آمده تا دوباره طوفان بکند
صد ملّت خفته را پریشان بکند
آن جمعّیتی که عشق فرماندۀ اوست
برخاسته عهد تازه با جان بکند
پیمایش کتاب