رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۶۲ : در حادثه ی عشق کسی جان نبرد

در حادثه ی عشق کسی جان نبرد
تا خرقه ی عقل رابه حرمان نبرد
یک نکتۀ ساده است وباور نکنی
خواهی قسمت دهم؟ به قرآن نبرد
پیمایش کتاب