رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۶۳ : زنده شدم بس فلک نای و زبانم برید

زنده شدم بس فلک نای و زبانم برید
جان و جهانم گرفت سفرۀ نانم کشید
ای فلک نیش زن! تیغ زن و بیش زن
چون که ز تیغ تو من رستم و آنم رسید
پیمایش کتاب