رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۶۴ : گفتگوئیست نهان بین من و جان شما

گفتگوئیست نهان بین من و جان شما
هر دمی می گذرم راست به پنهان شما
منکران را ز خدا بادۀ انکار دهم
باده ی عشق بیارم دم دکّان شما
پیمایش کتاب