رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۶۵ : بر شدم جان را ز نو میراث یزدانی کنم

بر شدم جان را ز نو میراث یزدانی کنم
دیوها کشتم کنون وقت است سلطانی کنم
گوشه ای در پایتخت روح دور از مردمان
خرّمی را یافتم، از نو سلیمانی کنم
پیمایش کتاب