رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۶۶ : مهریه ی عقل را دادم و دل شاد شد

مهریه ی عقل را دادم و دل شاد شد
جان بلادیده ام عاقبت آزاد شد
حال به نام خدام، مطرب نور و صدام
نامه ی وصل آمد و خانه ام آباد شد
پیمایش کتاب