رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۶۸ : هر دم و هر لحظه ام رفت به دیدار دوست

هر دم و هر لحظه ام رفت به دیدار دوست
ظاهر و باطن یکی گشت چو رخسار دوست
گفت مشنگی به فضل چیست تو را کار و بار
کار فقط کار عشق، بار فقط بار دوست
پیمایش کتاب