رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۶۹ : عشق که جوییده ای در ملاءعام نیست

عشق که جوییده ای در ملاءعام نیست
بنده ی رنگی اگر عشق تو را کام نیست
بنده ی وهم و ریا! سوی دل ما میا
چون اقیانوس عشق هیچ دم آرام نیست
پیمایش کتاب