رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۷۰ : باده برِ دوست خور، هر دو برِ جان ماست

باده برِ دوست خور، هر دو برِ جان ماست
باده پیام آور و دوست نگهبان ماست
دم به دم و هو به هو، هر نفسی کو به کو
رستن از آمال ما نیمه ی شعبان ماست
پیمایش کتاب