رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۷۷ : مستان قیام آورید! امروز روز من است

مستان قیام آورید! امروز روز من است
خورشید جام از دم میخانه ها روشن است
عقل است مُفتی اگر خانه ش بر آتش کشم
باکی چه باشد مرا تا عشق پیراهن است
پیمایش کتاب