رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۷۹ : گفت که هر کس برد سهم خود از خوان ما

گفت که هر کس برد سهم خود از خوان ما
فلسفی از حکمت و دانشی از نان ما
آن که ز نان و دلیل رسته حسابش جداست
قسمت او باده و روزی او جان ما
پیمایش کتاب