رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۸۰ : ما جام خداییم و رهاییم از خود

ما جام خداییم و رهاییم از خود
هر لحظه بمیریم و بزاییم از خود
در خاطر ما هیچ کسی باطل نیست
جز این من خفته که بساییم از خود
پیمایش کتاب