رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۸۴ : برو گر به خویش شادی که ره پیاله خون است

برو گر به خویش شادی که ره پیاله خون است
ره عاشقی چه دانی که سیاحت جنون است
همه گرد خویش گردند که زمین عقل گرد است
برو آدمی چه دانی که زمین عشق چون است
پیمایش کتاب