رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۸۵ : کلام جان چه باشد در جهان؟ عشق

کلام جان چه باشد در جهان؟ عشق
چه باشد در برون و در نهان؟ عشق
زمین عشق و زمان عشق، آسمان عشق
زبان و لب، دهان و واژگان عشق
پیمایش کتاب