رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۹۱ : مرگ است هزار بار از ما بهتر

مرگ است هزار بار از ما بهتر
دانی که چرا؟ به کار حقّ است آخر
مرگ است که جام روح در کف دارد
عاشق چو بمیرد بدر آید از سر
پیمایش کتاب