رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۹۸ : چون گدازی بی امان در یاد دوست

چون گدازی بی امان در یاد دوست
بی محابایم چنان در یاد دوست
هم چو بادم لامکان در یاد دوست
هم ز کف دادم زمان در یاد دوست
پیمایش کتاب