رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۰۱ : نشان رهزنان بشنو که خوش رویی و بر دارند

نشان رهزنان بشنو که خوش رویی و بر دارند
به نزد خلق بادی و مقام معتبر دارند
نشان عاشقان بشنو که پنهانی و هرجایی
به کار خلق می کوشند و از شهرت حذر دارند
پیمایش کتاب