رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۰۵ : خسته از خویشتن و از همه بیزار شدم

خسته از خویشتن و از همه بیزار شدم
خرقه آتش زده در پرده به دیدار شدم
گفت دانی که تو را عاقبت کار کجاست؟
گفتمش نی و خود آن عاقبت کار شدم
پیمایش کتاب