رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۰۹ : تمام حرف دل خون در رگان است

تمام حرف دل خون در رگان است
همین خونی که جان را پاسپان است
سکوت و خامشی آن را نشان است
که عشق است و کلام بی زبان است
پیمایش کتاب