رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۱۰ : چونان خونی که می جوشد به جانم

چونان خونی که می جوشد به جانم
به وصلش کو به کو شب ها روانم
به خشم افکنده آوایش جهانم
خروش آورده دردش استخوانم
پیمایش کتاب