رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۱۹ : در همه دشت خدا دشمن ما عقل ما

در همه دشت خدا دشمن ما عقل ما
عقل چو خاری و ما خارکنان خدا
هیچ به شوخی مگیر قصّۀ عشق ای عزیز
ورنه به شوخی بمیر در چه چون و چرا
پیمایش کتاب