رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۳ : آمد صنم نیست وش هست فروش

آمد صنم نیست وش هست فروش
آن باده کش روح بر دست فروش
گفتم به لبان خشک: ده کام حیات!
گفتا که همه حیات دربست فروش!
پیمایش کتاب