رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۳۵ : دل دیوانه چرا خامش و افسار تویی

دل دیوانه چرا خامش و افسار تویی
به سر دیرک جان بسته و بر دار تویی
نفسی برجه و از سقف فلک سر برکن
نگر از بُعد دگر تا به چه مقدار تویی
پیمایش کتاب