رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۳۸ : مستعمرات عشقیم، بی خانگان روحیم

مستعمرات عشقیم، بی خانگان روحیم
خوارندگان نوریم، تازندگان روحیم
بی چاره ایم و امّا خود چاره ساز خویشیم
بی کس هم ار چه ماییم امّا کسان روحیم
پیمایش کتاب